Podobni do Chrystusa

Podobni do Chrystusa

Robert Charles Sproul w kategorii Dobre Słowo w poniedziałek, 30 lipca 2012


"Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane" List do Efezjan, 5:1


Duch Święty bywa czasem nazywany "zapomnianą Osobą Trójcy". Dzieje się tak po części dlatego, że w chrześcijańskich wyznaniach wiary, a także w nauczaniu, więcej uwagi poświęca się Osobom Boga Ojca i Syna. To z kolei ma związek z tym, że działanie Ducha Świętego odbywa się poniekąd "w tle" i polega na uwielbieniu dzieła i Osoby Chrystusa (Ewangelia św. Jana 15,26). Niemniej działanie Ducha jest kluczowe dla naszego zbawienia. Oto pod Jego wpływem doświadczamy odrodzenia i w miejsce serca z kamienia otrzymujemy serce mięsiste. Także On działa w nas ku uświęceniu i zmienia nasze życie, byśmy stawali się podobni do Chrystusa.

Biblia mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga (1 Księga Mojżeszowa, 1,26-27). Mieliśmy więc naturalne predyspozycje by wskazywać na Bożą chwałę. Mieliśmy naśladować charakter Stwórcy. Niestety przez upadek Adama odrzuciliśmy to powołanie i ściągnęliśmy na siebie przekleństwo grzechu i śmierci (rozdział 3). Nie utraciliśmy całkowicie obrazu Boga w nas (1 Księga Mojżeszowa 9,6), ale obraz ten stał się niepełny, a my niezdolni do naśladowania Jego doskonałej sprawiedliwości. Obserwując wspaniałe dzieła ludzi żyjących nawet daleko od Boga, ich akty bohaterstwa i kreatywnego geniuszu, widzimy że nie wszystko zostało zaprzepaszczone. Jednak wciąż to za mało, wciąż nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do standardów naszego Stwórcy. "Wszyscy jak owce zbłądziliśmy" i "wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona" (Księga proroka Izajasza 53,6; 64,6)

Nie jesteśmy jednak pozbawieni nadziei. Wszyscy ludzie ufający Chrystusowi mogą żyć w mocy Ducha Świętego, a ich życie będzie naznaczone świętością i dziękczynieniem. Choć nie dzieje się to automatycznie, Duch wnosi w nasze życie moc, byśmy mogli być posłuszni Bogu. On także, poprzez Pismo Święte, pokazuje nam wzorzec prawdziwej sprawiedliwości. Tym wzorcem jest konkretna Osoba, sam Bóg Ojciec, a szczególnie Bóg wcielony, objawiony w Jezusie (Ewangelia św. Jana 14,9).

Nauczanie Apostoła Pawła o uświęceniu jest wezwaniem, by naśladować Chrystusa (1 List do Koryntian 11,1). Jeśli chcemy się uświęcać, powinniśmy po prostu przyjrzeć się dokładnie słowom i czynom Jezusa. Duch Święty pragnie uzdolnić nas do tego, byśmy tak jak On stali się sługami skruszonych grzeszników, byśmy umieli kochać ludzi i stawać w obronie sprawiedliwości. __

Rozważanie udostępnione przez Ligonier Ministries.